93729464900+ پاسخ گویی همه روزه
info@mehrabanhospital.com پیشنهادات و نظریات

دیپارتمنت تخصصی یورولوژی: تشخیص و تداوی مشکلات ادراری و تناسلی شامل: سنگ های گرده، سنگ هاى  حالب و مثانه، سرطان هاى مثانه، امراض پروستات، بندش احلیل یا مجرای ادرار، فتق های مغبنی، سوءاشکال ولادی طروق ادراری و تناسلی ، عقامت یا بى اولادى

PayPalPayPal