93729464900+ پاسخ گویی همه روزه
info@mehrabanhospital.com پیشنهادات و نظریات

دکتور عزیزالله بهبود

دکتور عزیزالله بهبود
متـخصص و جـراح مغز وستون فقرات
Book appointment
We are here for you

Book appointment

Specialty متـخصص و جـراح مغز وستون فقرات
Work Days

فیلوشیب فوق تخصصی جراحی ستون فقرات در شفاخانه سینای تهران

PayPalPayPal