93729464900+ پاسخ گویی همه روزه
info@mehrabanhospital.com پیشنهادات و نظریات

دکتور احمد سعید یعقوبی

دکتور احمد سعید یعقوبی
متـخصص و جـراح کلیه و مجاری ادراری
Book appointment
We are here for you

Book appointment

Specialty متـخصص و جـراح کلیه و مجاری ادراری
Work Days Monday Tuesday Wednesday Thursday Saturday Sunday

فیلوشیب فوق تخصصی اندویورولوژی و لپراسکوپی عملیات های پیشرفته لیزری و درون بین (تحصیلات فوق تخصصی در تهران)

PayPalPayPal