93729464900+ پاسخ گویی همه روزه
info@mehrabanhospital.com پیشنهادات و نظریات

دکتور نصیراحمد ابراهیمی

دکتور نصیراحمد ابراهیمی
متخصص ارتوپیدی و تروماتولوژی
Book appointment
We are here for you

Book appointment

Specialty متخصص ارتوپیدی و تروماتولوژی
Work Days Monday Tuesday Wednesday Thursday Saturday Sunday
PayPalPayPal