93729464900+ پاسخ گویی همه روزه
[email protected] پیشنهادات و نظریات

شنوایی سنجی: بخاطر تشخیص میزان شنوایی اطفال و کاهلان با بهره مندی از امکانات مدرن در بخش های، تعیین شنوایی کاهلان، تشخیص التهابات پرده گوش، سنجش میزان پارگی پرده گوش، عکس العمل پرده گوش، تشخیص شنوایی نوزادان و اطفال الی هفت سال، تست شنوایی اطفال قبل از مکتب، تجویز سمعک های دیجیتال و انالوگ با کیفیت عالی، سمعک های مدل  پشت گوش و داخل گوش ساخت کشورهای جرمنی و دنمارک، فعالیت دارد.

PayPalPayPal