93729464900+ پاسخ گویی همه روزه
[email protected] پیشنهادات و نظریات

بسته های چک آپ: با خدمات طبی چک آپ شفاخانه مهربان از سلامت خود و خانواده عزیزتان مطمن شوید این بسته ها شامل:

چک آپ کامل و عمومی اطفال و کاهلان؛ چک آپ مراجعین فشار خون بلند، مشکلات قلبی وعایی؛ مصابین دیابت یا مرض قند؛  چک آپ مصابین مشکلات کبدی و زردی؛ چک آپ کامل قبل از ازدواج و دوران حاملگی؛ چک آپ  نرمی و یا پوکی استخوان و مشکلات مفاصل؛ چک آپ اطفالیکه رشد ضعیف دارند، چک اطفال مکتب و چک آپ قبل از ویزای خارجی می باشد.

PayPalPayPal