93729464900+ پاسخ گویی همه روزه
[email protected] پیشنهادات و نظریات

دپارتمنت تخصصی داخله عمومی: شامل داخله قلبی وعایی، داخله هضمی و اندوسکوپی، داخله تنفسی، داخله کلیوی، داخله غدوات، داخله عصبی، صحت روانی و مشاور خانواده)، خدمات عاجل و بخش (آی سی یو) یا مراقبت های جدی، مدرن و مجهز

PayPalPayPal