93729464900+ پاسخ گویی همه روزه
info@mehrabanhospital.com پیشنهادات و نظریات

دیپارتمنت دندان: وقایه امراض دهان و دندان؛ جرمگیری و سفید نمودن دندانها؛ تداوی و خونریزی بیره ها؛ پرکاری دندان توسط شعاع؛ تداوی ریشه دندان؛ جراحی های مختلف ریشه دندان؛ کشت دندان بطور دایم و ساخت دندانهای ثابت و متحرک خدمات ارائه می کند. هم چنان برای خواهران خدمات طبی توسط دکتوران خانم صورت می گیرد.

PayPalPayPal