93729464900+ پاسخ گویی همه روزه
[email protected] پیشنهادات و نظریات

دیپارتمنت گوش و گلو و بینی: تداوی و عملیاتهای پیشرفته گوش و گلو و بینی به شمول: تداوی التهابات مزمن گوش؛ تداوی لیزری پارگی پرده گوش؛ تداوی ناشنوایی انتقالی اطفال و کاهلان؛ برداشتن گوشت اضافی داخل گوش و بینی؛ تداوی سوء شکل ها ولادی گوش و بینی؛ تداوی سینوزیت های مزمن؛ تداوی و عملیاتهای لوزه؛ تداوی حساسیت های فصلی و تداوی انحرافات بینی

PayPalPayPal