93729464900+ پاسخ گویی همه روزه
[email protected] پیشنهادات و نظریات

دیپارتمنت تخصصی داخله اطفال: داخله هضمی، داخله تنفسی، داخله کلیوی، داخله قلبی وعایی، داخله غدوات، خدمات عاجل، بخش (آی سی یو) یا مراقبت های جدی مجهز، بخش مراقبت های جدی نوزادان و اطفال قبل المیعاد.

PayPalPayPal