93729464900+ پاسخ گویی همه روزه
info@mehrabanhospital.com پیشنهادات و نظریات

دکتور سعید ترابی

دکتور سعید ترابی
متخصص و جراح چشم
Book appointment
We are here for you

Book appointment

Specialty متخصص و جراح چشم
Work Days

عضو انجمن داکتران چشم آمریکا فیلوی انحرافات و جراحیهای زیبایی چشم از ترکیه فیلوی آب مروارید و جراحی Phaco از هند

PayPalPayPal