93729464900+ پاسخ گویی همه روزه
info@mehrabanhospital.com پیشنهادات و نظریات

دکتور احمد فرهاد فهیم

دکتور احمد فرهاد فهیم
متخصص جراحی عمومی
Book appointment
We are here for you

Book appointment

Specialty متخصص جراحی عمومی
Work Days Monday Tuesday Wednesday Thursday Saturday Sunday
PayPalPayPal